Quay lại
Tiếp theo

Thứ năm, 27/07/2017 | 04:17 GMT+7


Thành lập khoa Điều dưỡng

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

          Căn cứ Quyết định 534/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Dân lập Đông Đô;
          Căn cứ Quy chế Trường Đại học Dân lập ban hành kèm theo Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ;
          Căn cứ Quy chế tổ chức và Hoạt động của trường Đại học Dân lập Đông Đô ban hành kèm theo Quyết định số 7337/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Khoa Điều dưỡng  - Trường Đại học Đông Đô.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Điều dưỡng được quy định tại Quy chế Tổ chức và Hoạt động của trường Đại học Đông Đô ban hàng kèm theo Quyết định số 7337/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
  Các ông (bà) Trưởng các phòng Hành chính – Tổng hợp, phòng Tài vụ; các đơn vị trong trường và khoa Điều dưỡng có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
   
(đã ký) 
PGS.TS Phạm Đình Phùng

Tải văn bản scan dấu đỏ tại đây