Quay lại
Tiếp theo

Thứ sáu, 08/09/2023 | 11:26 GMT+7


Chủ đề viết bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2023 - 2024

Nội dung 1. Giới thiệu về Trường Đại học Đông Đô

Câu 1. Anh/Chị biết gì về Trường Đại học Đông Đô?

Câu 2. Anh/Chị hãy nêu các nội dung cơ bản của “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” của Trường Đại học Đông Đô năm học 2023 - 2024?

Câu 2. Anh/Chị hãy nêu các chương trình, trình độ, hệ, hình thức đào tạo của Nhà trường?

Câu 3. Anh/Chị hãy nêu các hoạt động tư vấn học đường và câu lạc bộ, chương trình văn hóa, văn nghệ và các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội; các nội quy, quy định, những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường?

Câu 4. Phương pháp học đại học là gì? Kỹ năng hội nhập trong môi trường sinh viên? Kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học?

Câu 5. Văn hóa ứng xử học đường; đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp; kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề, phát triển các kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội, quản lý cảm xúc và kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế.

Nội dung 2. Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên

Câu 6. Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” gồm những nội dung cơ bản nào? Nội dung nào sát với điều kiện, hoàn cảnh học tập và làm theo nhất của Anh/Chị?

Câu 7. Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” xác định đối tượng, nội dung và phương thức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay như thế nào?

Câu 8. Anh/Chị hãy nêu các biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và các nội dung phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta?

Câu 9. Anh/Chị hãy phân tích một số trong chín giải pháp “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của Đảng?

Câu 10. Phân tích một số trong các (9) giải pháp “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban CHTW khóa XI?

Câu 11. Nêu những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Câu 12. Tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm.

Nội dung 3. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên

Câu 13. Các quy định của pháp luật về quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích của sinh viên theo quy định tại Hiến pháp năm 2013; Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018 và các văn bản khác có liên quan.

Câu 14. Các quy định của pháp luật tại Bộ luật hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020; Luật Phòng chống ma túy 2021; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản khác có liên quan.

Nội dung 4. Quyền, nghĩa vụ, chế độ chính sách của sinh viên

Câu 15.  Sinh viên có quyền, nghĩa vụ gì?

Câu 16. Nội dung các văn bản quy định chế độ chính sách của sinh viên?

Câu 17. Nội dung các quy chế, quy định về công tác sinh viên, công tác Đoàn, Hội trong trường đại học?

Câu 18. Nội dung công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong trường đại học?./.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật và các văn bản của Đảng, Chính phủ

Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020).

Luật Giáo dục đại học năm 2012/Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019).

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Luật An toàn thông tin mạng năm 2015.

Luật An ninh mạng 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

Bộ luật Hình sự năm 2015/Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Luật Thanh niên 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).

Luật giao thông đường bộ-sắt-thủy nội địa, đường hàng không dân dụng.

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Luật Cư trú.

Luật Phòng, chống ma túy ngày 30/03/2021.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc và Tài liệu nghiên cứu Văn kiện Đại hội của Đảng; Tài liệu tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Tài liệu những điểm mới trong Văn kiện Đại hội của Đảng do Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn.

Tài liệu học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” toàn khóa của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban CHTW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết số 35-NQ/TW khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nghị quyết số 36-NQ/TW khóa XII của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”

Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số Hội nghị Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ “|Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018- 2025”.

Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.

Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 4/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

2. Các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 hướng dẫn công tác xã hội trong trường học.

Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên tại các các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/08/2007 ban hành quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”.

Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025" của ngành Giáo dục.

Quyết định số 4969/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Kế hoạch phát triển Công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025 nhằm thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Quyết định số 585/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2022 ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của ngành Giáo dục.

Quyết định 356/QĐ-BGDĐT ngày 03/02/2023 phê duyệt Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”.

Quyết định 1977/QĐ-BGDĐT ngày 07/7/2023 phê duyệt Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

3. Các văn bản của Trường Đại học Đông Đô

Quy chế Tổ chức và Hoạt động;

Các chương trình đào tạo trình độ đại học của các hình thức đào tạo;

Quy định về đào tạo trình độ theo hình thức tín chỉ/.