Quay lại
Tiếp theo

Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp cho học viên

TẢI BẢN SCAN ĐÁU ĐỎ TẠI ĐÂY

- Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-ĐHĐĐ ngày 06/03/2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Đông Đô;

- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ;

- Xét tình hình thực tế.

Trường Đại học Đông Đô thông báo thời gian trao bằng tốt nghiệp cho học viên đã tốt nghiệp cụ thể như sau:

1. Thời gian trao bằng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

-      Sáng từ 9h00 – 11h00

-      Chiều từ 14h00-16h00

2. Địa điểm: Viện đào tạo Sau đại học – Tầng 5 tòa nhà trường Đại học Đông Đô - 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Lệ phí: 500.000đ/học viên (nộp tại Phòng Tài chính Kế toán).

4. Thời gian áp dụng: từ 09/6/2022 đến 01/8/2022.

          Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu Viện Đào tạo Sau đại học thông báo cho các học viên đã tốt nghiệp biết và nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:

- BGH;
- Học viên cao học (để thực hiện);
- Lưu: VT, SĐH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký) 

PGS,TS. Lê Ngọc Tòng