Quay lại
Tiếp theo

Thông báo về việc thu quỹ Đoàn TN, quỹ Hội SV năm học 2016 - 2017

     Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hà Nội về việc thu đoàn phí của đoàn viên, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Đông Đô thông báo đến các Liên chi đoàn và Chi đoàn nội dung liên quan đến đoàn phí, hội phí cụ thể như sau:

I. Đoàn phí
   1. Đối tượng thu đoàn phí:
Tất cả đoàn viên là giảng viên, cán bộ công chức và Sinh viên đang học tập và công tác tại trường do Đoàn trường quản lý. 
   2. Mức đóng đoàn phí
Tổng đoàn phí mỗi đoàn viên phải nộp trong năm học là: 24.000 đồng/năm

II. Hội phí
    1. Đối tượng đóng hội phí
Sinh viên đang học tập tại trường Đại học Đông Đô do Hội sinh viên nhà trường quản lý
     2. Mức đóng hội phí
Căn cứ vàp tình hình thực tế của cơ sở, Hội phí hội viên phải nộp theo quy định là: 6.000 đồng/năm

III. Quy trình thu Đoàn phí - Hội phí
     Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban thư ký Hội sinh viên trường thống nhất thu một lần trong cả năm học. Đối với những đoàn viên, hội viên không hoàn thành khóa học theo khung thời gian đào tạo sẽ thu bổ sung khi chuyển sinh hoạt.

IV. Hình thức, thời gian, địa điểm nộp Đoàn phí, Hội phí
      1. Hình thức
- Các Chi đoàn (lớp) thu Đoàn phí, Hội phí và trích 2/3 gửi về Liên chi đoàn (kèm theo danh sách đoàn viên, hội viên)
- Các Liên chi đoàn (khoa) thu Đoàn phí, Hội phí và trích 2/3 gửi về Đoàn trường (kèm theo danh sách đoàn viên, hội viên)
      2. Địa điểm
     Nộp tiền mặt trực tiếp cho thủ quỹ Đoàn trường vào giờ hành chính tại Văn phòng Đoàn, tầng 5 tòa nhà Viện Âm Nhạc, CC2 Mỹ Đình, đường Mễ Trì, Hà Nội
      3. Thời hạn nộp tiền
     Các Liên chi đoàn hoàn thành việc nộp Đoàn phí, Hội phí về Văn phòng Đoàn trường trước 16h00 ngày 19/5/2017

MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ

 Đ/c Tạ Trần Phương Nhung – Phó Bí thư đoàn trường: 0165 997 0748.

Ban thường vụ Đoàn trường, Ban Thư Ký Hội Sinh viên đề nghị các cơ sở đoàn, cơ sở hội thực hiện nghiêm túc công tác thu Đoàn phí, Hội phí theo thông báo trên.

 
Nơi nhận:
-          BCH Liên chi đoàn; BCH Liên chi Hội SV (để thực hiện);
-          Ban chủ nhiệm khoa (để báo cáo);
-         Lưu Vp;
 
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
 
PHÓ BÍ THƯ
  
(đã ký) 
 
Tạ Trần Phương Nhung

*** TẢI VĂN BẢN SCAN ĐÓNG DẤU TẠI ĐÂY