Quay lại
Tiếp theo

Thông báo lịch học GDTC năm học 2019 - 2020

Kính gửi: Các Khoa 

Phòng Đào tạo và QLSV gửi lịch học bộ môn Giáo dục thể chất năm học 2019 – 2020 để các khoa sắp xếp lịch học văn hóa phù hợp với kế hoạch chung, như sau:

- Thời gian học: 13h20 đến 17h30, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 17/02/2020 (lịch cụ thể sẽ thông báo về từng khoa để khoa quản lý và sinh viên thực hiện).

- Địa điểm học: Sân bóng Đầm Hồng 1 – Ngõ 93 Hoàng Văn Thái (Đến đầu hồ rẽ phải).

- Đối tượng tham gia khóa học: Sinh viên khóa 21, khóa 22 và những sinh viên các khóa 19, khóa 20 còn nợ môn Giáo dục thể chất.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên các nội dung trên để thực hiện nghiêm túc.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, ĐT&QLSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

PGS, TS. Lê Ngọc Tòng