Quay lại
Tiếp theo

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường - trình độ Thạc sĩ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ
          Căncứ Quyết định 534/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Đông Đô;
          Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Điều lệ trường Đại học;
          Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khung trình độ quốc gia;
          Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
          Theo đề nghị của Viện đào tạo sau đại học.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Quyết định chuẩn đầu ra đối với học viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường trình độ Thạc sĩ của Trường ĐH Đông Đô.
Điều 2. Chuẩn đầu ra được áp dụng kể từ năm 2018.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Tài chính - Kế toán; Ban Khảo thí, đảm bảo chất lượng và TTGD; Viện Đào tạo sau đại học; khoa Công nghệ và Quản lý Tài nguyên Môi trường và học viên cao học tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý tài nguyên môi trường từ 2018 trở đi có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 
                 Nơi nhận:
-                - Như Điều 3;
-                 - HĐQT (để báo cáo);
-                 - BGH (để thực hiện) ;
-                 - Website trường;
-                 - Lưu VT.
 
 
                                                             HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                               (đã ký)


 
                                                                 TS. Dương Văn Hòa

Tải bản scan dấu đỏ tại đây


CHUẨN ĐẦU RA
CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ – MÃ SỐ: 8850101
(Ban hành kèm theo Quyết định 207/QĐ-ĐHĐĐ ngày 03 tháng 05 năm 2018)
ơ
1. Kiến thức
Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khung trình độ quốc gia Việt Nam (Quyết định số: 1982/QĐ-TTg) và Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT). Cụ thể
- Học viên được trang bị kiến thức nâng caovề môi trường tài nguyên, môi trường xã hội và nhân văn, những kiến thức cơ bản về quản trị môi trường, các vấn đề môi trường - dân số và kinh tế xã hội tại các nước đang phát triên; sự mâu thuẫn giữa đô thị hóa, công nghiệp hóa, phát triển du lịch và hủy họai môi trường.
- Học viên sau khi tốt nghiệp có hiểu biết về thể chế, chính sách liên quan đến môi trường, đến sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên; có quan điểm toàn diện trong phát triển
  Học viên sau khi tốt nghiêp có kiến thức nâng cao về:
- Quản trị tài nguyên môi trường, quản trị môi trường đô thị - nông thôn - biển và ven biển;
- Các vấn đề kinh tế môi trường, kinh tế phát triển;
- Các vấn đề xã hội liên quan đến môi trường: sinh thái nhân văn, giới, sự tham gia của cộng đồng;
- Hiểu biết và có khả năng ứng dụng các công cụ như GIS, viễn thám, đánh giá tác động môi trường;
- Có kiến thức phân tích, đánh giá các nguồn tài nguyên và môi trường ở các vùng, khu vực cụ thể, sử dụng các công cụ địa tin học trong nghiên cứu, quản lý, đánh giá tài nguyên môi trường;
- Đánh được giá ảnh hưởng của các dự án và hoạt động kinh tế - xã hội đến các loại tài nguyên;
- Đánh giá được tác động của hoạt động sản xuất, khai thác tài nguyên đến môi trường;
- Đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho công tác bảo vệ môi trường, quan hệ tác động qua lại giữa con người và các hệ sinh thái trong tự nhiên, diễn biến và kiểm soát ô nhiễm các thành phần trong môi trường;
- Có khả năng tư duy, phân tích, quản lý và thực hiện các chương trình, dự án bảo vệ tài nguyên và môi trường.
2. Kỹ năng                    
 Kỹ năng chuyên môn:
-  Có khả năng thực hiện nhiệm vụ/đề tài với tư cách như là một chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đặc biệt là trong quản lý môi trường đô thị hoặc quản lý tài nguyên thiên nhiên;
- Thực hiện các nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt là môi trường đô thị và môi trường công nghiệp; đề xuất các giải pháp để quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
Năng lực thực hành:
- Có trình độ cao về thực hành, có khả năng điều tra khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng về tài nguyên và môi trường, xác định nguyên nhân các nguồn gây suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường...
 Kỹ năng điều hành và triển khai công việc:
- Phân công công việc, trách nhiệm và quyền hạn cho các cá nhân trong nhóm; giám sát và phát hiện các vấn đề cần giải quyết, xử lý;
- Phối hợp với các cá nhân có liên quan để thực hiện có hiệu quả công việc;
- Có khả năng tập huấn, huấn luyện về quyền hạn, trách nhiệm bảo vệ tài nguyên và môi trường; đào tạo nâng cao nhận thức về tài nguyên và môi trường.
Các kỹ năng khác: 
- Có tư duy sáng tạo, học hỏi, phân tích và định hướng công việc;
- Có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập, làm việc theo nhóm;
- Truyền đạt thông tin tốt bằng lời nói và báo cáo chuyên môn;
- Kỹ năng cập nhật thông tin về pháp luật, các chủ trương, chính sách quản
lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường; phương pháp quản lý, kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến công việc;
- Kỹ năng sử dụng tiếng Anh đạt bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương đương bậc B1 khung năng lực ngoại ngữ châu Âu).
3. Thái độ
- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có lương tâm nghề nghiệp;
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong trong công nghiệp;
- Có tinh thần lao động nghiêm túc, trung thực, khách quan, có trách nhiệm khi giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật và công nghệ;
- Có tinh thần học hỏi, hợp tác với đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm;
- Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.