Quay lại
Tiếp theo

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019

 THÔNG BÁO

 

 

 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm,
trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

STT
Khối ngành
Quy mô sinh viên hiện tại
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Đại học
Cao đẳng sư phạm
Trung cấp sư phạm
Chính quy
Vừa làm vừa học
Chính quy
Vừa làm vừa học
Chính quy
Vừa làm vừa học
 
 
Tổng số
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Khối ngành I
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Khối ngành II
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Khối ngành III
 x
x
x
 
 
 
 
4
Khối ngành IV
 
 
x
x
 
 
 
 
5
Khối ngành V
 
x
x
 
 
 
 
6
Khối ngành VI
 
 
x
x
 
 
 
 
7
Khối ngành VII
 
 
x
x
 
 
 
 
 
Hà Nội, ngày    tháng    năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
Dương Văn Hòa