Quay lại
Tiếp theo

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 -2019

 THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 -2019

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí/1SV/năm năm học...

Dự kiến Học phí/1SV của cả khóa học

 

 

I

 

 

Học phí chính quy chương trình đại trà

 

 

 

1

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

29,750,000 

 

 

Khối ngành III, V

Triệu đồng/năm

29,750,000  

 

2

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành III, IV, V, VII

Triệu đồng/năm

5,500,000 

 

 

Khối ngành VI

Triệu đồng/năm

9,750,000 

 

 

 

III

 

 

Học phí hình thức vừa học vừa làm

 

 

 

1

Đại học

Triệu đồng/năm

13,500,000  

 

 

Khối ngành III, IV, V, VI

Triệu đồng/năm

13,500,000 

 

 

 

IV

 

 

Tổng thu năm

Tỷ đồng

 

 

1

Từ ngân sách

Tỷ đồng

 

2

Từ học phí

Tỷ đồng

 22,474,695,000

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

 0

 

4

Từ nguồn hợp pháp khác

Tỷ đồng

263,383,000 

 

 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2018
HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(đã ký)

 

Dương Văn Hòa